Udalbatza
 • Alkatearen eta udalaren zinegotzien datu biografikoak

  Eguneratuta

 • Organigrama eguneratua argitaratzen da. Honek Organo desberdinen arduradunak, baita bere funtzioak eta independentzia harremanak identifikatzea

  Eguneratuta

 • Gobernu organo desberdinak eta horien funtzioak

  Eguneratuta

 • Udal Osoko Bilkuren akta osoak

  Eguneratuta

 • Legegintzaldiko Egitasmoa, osorik

  Eguneratuta

 • Legealdiko Planaren laburpena

  Eguneratuta

 • Legegintzaldiko Egitasmoaren Jarraipen-txostena

  Eguneratuta

 • Udal Tokiko Agenda 21 eta Plan Estrategikoa

  Eguneratuta

 • Urteko eta urte- anitzeko Planak argitaratzen dira eta horietan xede jakinak ezartzen dira, baita jarduerak, baliabideak, eta lortzeko beharrezkoa den denbora

  Eguneratuta

 • Udalaren Lanpostuen Zerrenda LPZ osorik

  Eguneratuta

 • Udaletako langileen hitzarmen eta akordioak

  Eguneratuta

 • Udalaren eta honen partaidetzako Erakundeen Goi-karguek jasotzen dituzten ordainsariak

  Eguneratuta

 • Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legean begiesten den Tokiko Erregimen Udalaren Goi Karguen Jardueren Interesen eta Ondasun Erregistroa

  Eguneratuta

 • Udalaren konfiantzazko Karguen (postuen) banakako zerrenda, eta bere banako edo taldeko eta ordain –sarien zenbatekoa

  Eguneratuta

 • Konfiantzazko langileen curriculum vitaea

  Eguneratuta

 • Karguak bertan behera uztearen ondorioz jasotako kalte ordainak

  Eguneratuta

 • Udalaren Ondasunen eta Eskubideen inbentarioa

  Eguneratuta

 • Udalari atxikitako ibilgailu ofizialen kopurua

  Eguneratuta

 • Udalak okupatzen dituen edo udalari atxikitako berezko zein errentamenduan dituen ondasun higiezinen zerrenda

  Eguneratuta

 • Organo deszentralizatuen, erakunde instrumentalen eta udal elkarteen oinarrizko datuak

  Eguneratuta

 • Erakunde deszentralizatuetako, erakunde instrumentaletako eta udal-erakundeetako langileei aplikatzeko hitzarmena.

  Eguneratuta